Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.postele-bodnar.sk

Marián Bodnár
Dobrianského 1525/50
06901 Snina
IČO: 32390998
IČ DPH: SK1020715784

tel. č. : 0908 444 001

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.postele-bodnar.sk


3. Účel spracúvania osobných údajov

    Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
    Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
    Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
    Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.postele-bodnar.sk
    Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
    Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

    Fakturačné údaje
        Meno a priezvisko / Obchodný názov*
        Adresa trvalého bydliska / sídla*
        IČO*, DIČ*
    Údaje pre doručenie
        Meno a priezvisko príjemcu
        Adresa doručenia
        Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
    Kontaktné údaje
        Meno kontaktnej osoby*
        Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
   Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem


5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

    Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
    Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu/pasu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP/pasu nevyžaduje.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté


Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

    Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
    Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
    Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
    Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
        Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
        Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
        Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
        Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
        Likvidáciu jej osobných údajov
        Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "zmena osobných údajov", ktorá sa nachádza v pravom menu po prihlásení zákazníka.
        Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@postele-bodnar.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.